AutoCAD w budownictwie i architekturze - III

W trzeciej części kursu dotyczącej obsługi programy AutoCAD zajmiemy się narysowaniem przekroju poprzecznego budynku.

Udostępnij:

Ostatnio kupiło: 8 osób

Czego się nauczysz?

 • Jak narysować przekrój poprzeczny budynku w programie AutoCAD
 • Jak utworzyć symbol oznaczenia płaszczyzny przekroju
 • Jak utworzyć niedrukowalną warstwę rysunku
 • Jak szybko i sprawnie rysować osie konstrukcyjne, ściany nośne oraz działowe
 • Jak narysować poszczególne elementy budynku na przekroju poprzecznym
 • Jak narysować linię pod okręślonym kątem
 • Jak przypisać oznaczenia graficzne poszczególnym materiałom budowlanym
 • Jak określić charakterystyczne rzędne na przekroju poprzecznym obiektu budowlanego
 • Poznasz nowe funkcje i narzędzia programu AutoCAD
 • Jak wydrukować rysunek na niestandardowym rozmiarze arkusza papieru

Program kursu

Rozwiń wszystko

Całkowity czas: 3:01:59

+ 1. Wstęp 0:01:46

W tym filmie przedstawię, jak narysować oznaczenie płaszczyzny przekroju poprzecznego na rzucie parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na początku utworzymy nową warstwę o nazwie "Oznaczenie przekroju". Następnie, korzystając z funkcji i narzędzi programu AutoCAD, przystąpimy do naniesienia symbolu płaszczyzny przekroju. W trakcie tego procesu zapoznam was z jedną z  funkcji lokalizacji względem obiektów, znanej jako "Przedłużenie".

Po tym etapie dodamy literowe oznaczenie dla danej płaszczyzny przekroju w postaci atrybutu. Z elementów, które zostaną naniesione, utworzymy blok.

Dodatkowo, pokażę, jak stworzyć niedrukowalną warstwę rysunku. Będzie ona pełniła funkcję pomocniczą, ułatwiając określenie miejsca, w którym linia płaszczyzny przekroju przecina poszczególne elementy.

Na zakończenie precyzyjnie wskażemy lokalizację linii płaszczyzny przekroju A-A na rzucie parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W tym filmie krok po kroku przystąpimy do narysowania osi konstrukcyjnych i przebiegu ścian nośnych na rzucie poprzecznym przekroju A-A budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na początku skopiujemy ramkę i tabliczkę rysunku. W ramce będziemy kreślić kolejny rysunek. Natomiast w metryce projektu zmienimy tytuł rysunku oraz jego numer.

Następnie narysujemy osie i ściany konstrukcyjne przecięte przez płaszczyznę przekroju A-A. W celu zachowania odpowieniej odległości zgodnej  z rysunkiem rzutu parteru skopiujemy osie konstrukcyjne z niniejszego rysunku, Dzięki temu unikniemy konieczności wykonywania pomiarów.

W kolejnych odcinkach kursu online przystąpimy do dokładnego odwzorowania przebiegu ścian nośnych na rysowanym przekroju.

W tym filmie przystąpimy do narysowania warstw podłogi na gruncie. Układ i grubość poszczególnych materiałów zależy m. in. od przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. My przyjmiemy jedno z nich.

W pierwszym kroku rozpoczeniemy od utworzenia nowej warstwy o nazwie "Posadzka" i "Izolacja przeciwilgociowa". Zwrócimy uwagę, że przy jej tworzeniu, program AutoCAD wczytuje wstępnie parametry zaznaczonej aktualnie warstwy.

Następnie narysujemy linię reprezentującą górną powierzchnię pierwszej warstwy podłogi, czyli posadzki. Kolejnym krokiem będzie określenie grubości oraz układu kolejnych warstw m. in. wylewki cementowej, izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej i podkładu betonowego. W tym celu skorzystamy z funkcji "Odsuń".

Wszystkim narysowanym warstwom nadamy odpowiednie oznaczenia graficzne.

W tym filmie przystąpimy do narysowania ław fundamentowych żelbetowych wraz z podkładem betonowym, zwyczajowo nazywanym chudym betonem, umieszczonym pod fundamentem.

W pierwszym kroku rozpoczniemy od utworzenia nowej warstwy o nazwie "Fundamenty" i nadamy jej odpowiednie właściwości.

Kolejno korzystając z funkcji rysowania prostokąta, przystąpimy do kreślenia ławy fundamentowej i podkładu betonowego. Żelbetową ławę fundamentową narysujemy o wymiarach 60x40 cm, umieszczając ją 120 cm poniżej górnej powierzchni posadzki. Natomiast podkład betonowy umiejscowimy pod ławą, o szerokości 80 cm i wysokości 10 cm.

Następnie przypiszemy odpowiednie oznaczenia graficzne poszczególnym materiałom.

Na zakończenie skopiujemy narysowaną ławę fundamentową i podkład betonowy pod drugą ścianę konstrukcyjną w osi B.

W tym filmie przystąpimy do narysowania płaszczyzny terenu na przekroju poprzecznym budynku.

W pierwszym kroku rozpoczniemy od utworzenia nowej warstwy o nazwie "Teren" i nadamy jej odpowiednie właściwości.

Kolejno używając funkcji "Linia", narysujemy płaszczyznę terenu. Zaczniemy od wskazania kursorem  początku linii, reprezentującej górną płaszczyznę posadzki. Następnie przesuwając go w lewo, odszukamy pozorny punkt przecięcia. Program AutoCAD wskaże go nam za pomocą włączonej funkcji lokalizacji względem obiektów o nazwie "Przedłużenie". W tym punkcie określamy początek linii, którą narysujemy wstępnie o długości 300cm.

Następnie poziom terenu odłożymy w odległości 32cm od poziomu posadzki.

Na koniec narysowaną linię skopiujmy na drugą stronę budynku za pomocą funkcji "Lustro" i przy użyciu punktu symetrii linii.

W tym filmie zapoznamy się z techniką kreślenia izolacji przeciwwilgociowej fundamentu i ściany fundamentowej na przekroju poprzecznym budynku.

Na początku wybierzemy bieżącą warstwę rysunku za pomocą funkcji "Ustal bieżący". Możemy ją również aktywować poprzez użycie skrótu klawiszowego "WARZ". Następnie wskażemy linię cienką, którą już wykorzystywaliśmy wcześniej. Jest to jedna z metod wyboru bieżącej warstwy z istniejącego obiektu.

Kolejnym krokiem będzie narysowanie przebiegu izolacji za pomocą funkcji "Polilinia" oraz "Odsuń". Najpierw narysujemy izolację przeciwwilgociową na fundamencie, a następnie na ścianie fundamentowej. Polilinię wykreślimy po bokach i górnej płaszczyźnie fundamentu. Następnie skopiujemy ją dwukrotnie odsuwając ją od siebie na odległość 1cm. Po wykonaniu tej operacji usuniemy pierwotnie narysowaną polilinię. Następnie środkowej linii nadamy parametry warstwy izolacji przeciwwilgociowej za pomocą funkcji "Uzgodnij właściwości ". Analogicznie postąpimy przy rysowaniu izolacji na ścianie fundamentowej. 

Na zakończenie skopiujemy narysowaną izolację przeciwwilgociową fundamentu oraz ściany fundamentowej na drugą stronę budynku za pomocą funkcji "Lustro".

W tym filmie zaprezentuje proces kreślenia stropu na przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W pierwszym etapie, rozpoczniemy od ustalenia wysokości pomieszczeń na parterze w części mieszkalnej budynku, Następnie, przesuniemy linię reprezentującą górną płaszczyznę podłogi o tę samą odległość.

Po tym, zdefiniujemy grubość stropu, która będzie wynosić 24 cm. Linią stropu zostaną przypisane właściwości warstwy ściany nośne.

Dodatkowo, w poziomie stropu, naniesiemy wieniec stropowy, a nad nim umieścimy wieniec murłatowy, na którym zlokalizowana będzie murłata więźby dachowej.

Na zakończenie, przypiszemy odpowiedni typ kreskowania narysowanym elementom żelbetowym.

W tym filmie zajmiemy się kreśleniem ścian działowej na przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W pierwszym kroku określimy lokalizację ściany działowej na rzucie parteru, przeciętej przez płaszczyznę przekroju A-A tj. fioletową linię pomocniczą. Zwrócimy uwagę, że linia płaszczyzny przekroju przechodzi, równiez przez otwór drzwiowy zlokalizowany w tej ścianie pomiędzy wiatrołapem a korytarzem. Jego położenie uwzględnimy w dalszej części kursu

Następnie przy użyciu funkcji "Linia", "Przedłużenie" i "Odsunięcie"  przystąpimy do narysowania ściany. Jej grubość określimy na podstawie narysowanego wcześniej rzutu parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na koniec powiem od jakiego poziomu podłogi na gruncie rysujemy ścianę działową.

W tym filmie skupimy się na wykreśleniu geometrii schodów i tarasu z kostki brukowej na przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Rozpoczniemy od ustalenia warstwy schodów jako bieżącej przy użyciu funkcji "Ustal bieżący", korzystając z wcześniej narysowanego obiektu.

Następnie dokładnie zweryfikujemy wymiary schodów oraz ich położenie. Schody składają się z dwóch stopni o wysokości 15cm i głębokości 30cm, z górną płaszczyzną spocznika umieszczoną 2cm poniżej poziomu zero, czyli poziomu posadzki wewnątrz budynku. Początek schodów znajduje się 150cm od lica izolacji cieplnej, która ma grubość 20cm + 1cm uwzględniający grubość warstwy kleju i tynku cienkowarstwowego. W związku z tym odległość od płaszczyzny ściany konstrukcyjnej będzie wynosić 171cm.

Następnie przystąpimy do narysowania geometrii schodów na rysunku, a potem w analogiczny sposób zajmiemy się narysowaniem tarasu przeciętego przez płaszczyznę przekroju A-A.

W tym filmie przystąpimy do kreślenia konstrukcji dachu na przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W pierwszym kroku utworzymy nową warstwę o nazwie "Konstrukcja dachu", której nadamy odpowiednie parametry techniczne.

Rysowanie geometrii dachu rozpoczniemy od narysowania murłaty o wymiarach 14x14cm. Następnie skupimy się na narysowaniu krokwi, ustalając precyzyjnie kąt nachylenia połaci dachu. W dalszej części filmu zajmiemy się kreśleniem kolejnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej tj. płatwi, słupów i podwalin.

Analogiczną procedurę zastosujemy do narysowania konstrukcji zadaszenia tarasu.

W tym filmie przystąpimy do narysowania obrysu niewidocznej stopy fundamentowej zlokalizowanej bezpośrednio pod drewnianym słupem zadaszenia tarasu.

W pierwszym kroku zwiększymy szerokość tarasu o wartość 10cm na rzucie parteru i przekroju, aby nie doszło do kolizji stopy fundamentowej z schodami tarasu. Użyjemy do tego komendy "Rozciągnij".

Następnie przystąpimy do narysowania obrysu stopy fundamentowej. Elementy niewidoczne, zasłonięte przez inne obiekty, będziemy rysować linią przerywanyną.  Do tego celu użyjemy odpowiedniej warstwy rysunku pt. "Linia przerywana". W naszym przypadku stopa jest osłonięta przez warstwę gruntu.

Do narysowania fundamentu i podbetonu pod fundamentem wykorzystamy polecenie "Prostokąt". 

W tym filmie przejdziemy przez proces narysowania otworów drzwiowych i okiennych w ścianach nośnych oraz działowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kluczowym elementem tego procesu jest odpowiednie ustawienie i definicja tych otworów.

Rozpoczynamy od narysowania otworów drzwiowych, które zostały przecięte przez płaszczyznę przekroju oznaczoną jako A-A. Pozwala nam to precyzyjnie określić ich wysokość. Wartość tę sprawdzamy, odnosząc się do rzutu parteru, gdzie wcześniej ustaliliśmy wymiary poszczególnych otworów. W przypadku otworów drzwiowych wysokość wynosi 210 cm.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie otworu okiennego

Wszystkie te działania wykonujemy z wykorzystaniem funkcji i narzędzi programu AutoCAD, które już omawialiśmy w poprzednich filmach i kursach dotyczących obsługi tego programu w kontekście budownictwa i architektury

W tym filmie będziemy kontynuować proces kreślenia przekroju poprzecznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w programie AutoCAD. Skupimy się na narysowaniu nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi przeciętymi przez linię płaszczyzny przekroju A-A. Do ich narysowania użyjemy odpowiedniej warstwy pt. "Linia cienka" oraz "Kreskowanie"

Nad otworami drzwiowymi wykreślimy nadproża prefabrykowane żelbetowe kwadratowe o wymiarze 12x12cm. W ścianie nośnej będą zlokalizowane 2 szt. nadproża, których sumaryczna szerokość będzie odpowiadać szerokości ściany nośnej. Natomiast w ścianie działowej zlokalizujemy 1 szt. nadproża prefabrykowanego.

Kolejno narysujemy nadproże monolityczne żelbetowe zlokalizowane nad otworem okiennym. Belkę wykreślimy, aż pod górną krawędź wieńca żelbetowego.

W tym filmie przeprowadzę Was przez  proces rysowania drzwi i okien na przekroju poprzecznym budynku mieszkalnego jednorodzinnego w programie AutoCAD. Te elementy wyposażenia obiektów budowlanych zlokalizujemy we wcześniej wykonanych otworach drzwiowych i okiennych.

W pierwszym kroku skupimy się na narysowaniu okna. Wykorzystamy do tego wcześniej wykonany blok dynamiczny zdefiniowany na rzucie parteru

Następnie, za pomocą polecenia "Wstaw" wybierzemy utworzony blok i umieścimy go na rysunku, dokonując jego modyfikacji.

W dalszej części tego filmu narysujemy symbol drzwi. Skorzystamy tutaj z wcześniej przygotowanego bloku dynamicznego okna, który został już zdefiniowany na przekroju poprzecznym budynku.

W tym filmie skoncentrujemy się na kreśleniu wartsw  dachu, ścian i stropu, ukazując kolejne etapy procesu rysowania przekroju poprzecznego budynku.

Rozpoczniemy od narysowania warstw dachowych, obejmujących membranę, kontrłaty i łaty. Pokażę Wam, jak przekształcić liniię górnej powierzchni dachu w jedną polilinię. Następnie w sposób uproszczony określimy jedną grubość dla wszystkich warstw. Kolejnym krokiem będzie naniesienie pokrycia, wykorzystując gotowy blok dachówki. Wytłumaczę, jak użyć polecenia "Wyrównaj", by dopasować ją do powierzchni dachu. Następnie, korzystając z komendy "Szyk", rozmieścimy pokrycie wzdłuż wybranej ścieżki i wprowadzimy dalsze poprawki. Na zakończenie tej częsci, dodamy gąsior w kalenicy dachu.

W dalszej części tego filmu  przystąpimy do narysowania warstw ścian i stropu. Będą to głównie izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz paroizolacje.

W tym filmie przystąpimy do zilustrowania elementów perspektywicznych, które są widoczne na dalszym planie, mając na uwadze wykonanie przekroju poprzecznego budynku. 

Po analizie rzutu parteru, zauważamy, że na rysunku przekroju poprzecznego budynku powininny znajdować się otwory drzwiowe oraz podciągi. Wymiary otworów odczytamy na rysunku przyziemia. Natomiast wysokość podciągów określimy o wartości 25cm.

Następnie na podddaszu oraz powyżej połaci dachu narysujemy kominy dymowe oraz wentylacyjne. Na poziomie parteru nie będą one widoczne, ponieważ znajdują się za ścianami działowymi oraz konstrukcyjnymi.

W końcowej fazie filmu, ze względu na kolizję lokalizacji komina z płatwią, dokonamy modyfikacji geometrii konstrukcji dachu.

W niniejszym filmie przystąpimy do wykonania opisów warstw przegród budowlanych parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na początek, oznaczymy każdą z tych przegród, zaczynając od ścian fundamentowych, a kończąc na dachu. Jako oznaczenie literowe zastosujemy wyraźne, pogrubione litery, które dodatkowo zaznaczymy zielonym kolorem. Poprawi to  wizualną prezentację w programie AutoCAD. Zdefiniowane oznaczenie lokalizujemy na poszczególnych przegrodach, które chcemy opisać.

Dalej rozpoczniemy od wykonania opisów warstw podłogi na gruncie zgodnie z kolejnością ich występowania. W sposób analogiczny wykonamy opisy pozostałych przegród budowlanych zgodnie z załączonym rysunkiem dostępnym w materiałach do pobrania.

W tym filmie przystąpimy do wykonania opisów elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego.

Do tego celu wykorzystamy narzędzie "Linia odniesienia". Jej styl definiowaliśmy już w drugiej części kursu online AutoCAD w budownictwie i architekturze - II.  W związku z tym, bezpośrednio przystąpimy do dodawania opisów poszczególnych elementów budynku

Przy ich definiowaniu będziemy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w  wierszu poleceń.  Procedurę dodawania opisów omówiłem szczegółowo w drugiej części kursu, gdzie zaprezentowałem praktyczne przykłady i wyjaśniłem wszelkie kroki niezbędne do ich tworzenia.

W tym odcinku przejdziemy do praktycznej realizacji tych umiejętności, wykorzystując naszą wcześniejszą wiedzę i doświadczenie.

W tym filmie przystąpimy do wymiarowania przekroju poprzecznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W pierwszym kroku dokonamy wskazania bieżącej warstwy adekwatnej do definiowanych elementów o nazwie "Wymiarowanie".

Następnie, używając stylu PAB 1-50 [cm], który został opracowany w II części kursu online AutoCAD z zakresu budownictwa i architektury, przeprowadzimy wymiarowanie rysunku.

Wykorzystując funkcje wymiarowania liniowego i szeregowego, będziemy wymiarować przekrój poprzeczny w stosunku do kluczowych punktów, określając geometrię poszczególnych elementów budynku oraz samego obiektu.

Na zakończenie, dodamy wymiar kątowy.

W tym filmie przystąpimy do narysowania oznaczenia pochylenia połaci dachu.

W pierwszym kroku wybierzemy warstwę o nazwie „Opisy”. Kolejno za pomocą funkcji „Polilinia” wykreślimy oznaczenie i opis przedstawiający kierunek i spadek dachu, a przy użyciu kodu sterującego wprowadzimy symbol stopnia.

Następnie używając funkcji „Obróć” dostosujem pochylenie oznaczenia do pochylenia połaci dachu.

W tym filmie przystąpimy do zmiany szerokości ustalonego stylu tekstu.

Po przejściu do zakładki „Opis”, panelu „Tekst” wybierzemy funkcje „Zarządzaj stylami tekstu”, która uruchomi  edytor. Następinie w nowo otwartym oknie o nazwie styl tekstu określimy inną wartość współczynnika szerokości  w odniesieniu do stylu „Romans”.

W dalszej części kursu przedstawię inne metody modyfikacji współczynnika szerokości dla pojedynczego obiektu tekstowego oraz dla obiektów utworzonych w formie bloku.

W tym filmie skupimy się na określeniu rzędnych poszczególnych elementów budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przekroju poprzecznym.

Najpierw utworzymy dwa różne typy kot wysokościowych, które posłużą Nam do określenia poziomu zero oraz pozostałych punktów odniesienia w stosunku do tego poziomu. Do ich stworzenia wykorzystamy już istniejącą kote wysokościową, typu 1, która znajduje się na rzucie parteru. Następnie ustalimy poziom zero budynku, który odpowiada górnej powierzchni posadzki na parterze. Dalej dodamy kolejny typ koty wysokościowej określając rzędne pozostałych charakterystycznych elementów budynku względem poziomu zero.

W przypadku, kiedy za pomocą narysowanych już linii wymiarowych nie będziemy wstanie określić dokładnych rzędnych, dokonamy oddzielnego pomiaru wysokościowego względem poziomu porównawczego.

W tym filmie przystąpimy do wydrukowania rysunku przekroju poprzecznego A-A budynku mieszkalnego jednorodzinnego objetego niniejszym opracowaniem.

Wydruki przygotujemy w niestandardowym formacie arkusza o wymiarach 297x500mm zgodnie z procedurą omówioną w II części kursu AutoCAD w budownictwie i architekturze.

Załączniki

Wymagania

 • Znajomość podstawowych pojęć budowlanych z kursu "Podstawy budownictwa"
 • Opanowane zagadnienia z kursu „AutoCAD w budownictwie i architekturze - I”
 • Opanowane zagadnienia z kursu „AutoCAD w budownictwie i architekturze - II”

Opis kursu

W trzeciej części kursu z serii „AutoCAD w budownictwie i architekturze” kontynuujemy wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego rozpoczętej w części pierwszej.


Cały kurs online składa się z 24 filmów. Jego celem jest  przekazanie Wam niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi programu potrzebnej do sporządzenia rysunku przekroju poprzecznego budynku. 

W trakcie trwania kursu nauczę Was tworzyć szczegółowy rysunek, korzystając z różnorodnych funkcji i narzędzi dostępnych w programie. Poznacie technikę tworzenia symboli i oznaczeń, które klarownie identyfikują płaszczyznę przekroju. Dowiecie się, jak efektywnie używać warstw niedrukowalnej. Zdobędziecie umiejętności dodawania detali elementów wyposażenia i konstrukcji obiektów budowlanych. Poznacie metody przypisywania graficznych oznaczeń różnym materiałom budowlanym, co ułatwi czytelność i zrozumienie Waszych projektów. Narysowanym przegrodą budowlanym przypiszemy oznaczenia, po czym opiszemy ich warstwy.  Po zwymiarowaniu przekroju i określeniu charakterystycznych rzędnych poszczególnych elementów budynku przystąpimy do jego wydruku w niestandardowym formacie arkusza. Dodatkowo poznaczie narzędzia i funkcje w programu AutoCAD, które mogą znacząco usprawnić Twój proces projektowania i rysowania.

Kurs jest dedykowany studentom, architektom, inżynierom budownictwa, projektantom wnętrz oraz wszystkim osobom zainteresowanym efektywnym tworzeniem dokumentacji projektowej.

Dołącz do kursu online i zdobądź niezbędne umiejętności do kreślenia przekrojów poprzecznych budynków w programie AutoCAD w sposób szybki, precyzyjny i efektywny!

O autorze kursu

tomasz-meller-avatar

Tomasz Meller

Jestem zawodowym korepetytorem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Pomagam rozwijać wiedzę, umiejętności oraz świadomość na temat projektowania i wykonywania obiektów budowlanych.
Zobacz profil

Oceny i recenzje uczniów

Razem z korepetytorami pracujemy nad jak najlepszą jakością kursów, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
AutoCAD w budownictwie i architekturze - III

89.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 24 filmów
 • ponad 182 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

89.99 zł