Regulamin platformy internetowej DobryKorepetytor.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścielem platformy DobryKorepetytor.pl jest Rafał Mstowski działający pod firmą: Rafał Mstowski AR EDUPROJEKT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 242728895, nr NIP 6443355231

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Platformy DobryKorepetytor.pl

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument/Użytkownik - osoba fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach platformy DobryKorepetytor.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca - Rafał Mstowski AR EDUPROJEKT, z siedzibą: ul. Braci Mniejszych 5B/126, 40-754 Katowice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr nr REGON 242728895, nr NIP 6443355231

3. Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

4. Platforma - serwis internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://dobrykorepetytor.pl służący do sprzedaży korepetycji online w formie filmów wideo dostarczanych drogą elektroniczną (online).

5. Dane dostępowe - dane umożliwiające korzystanie z kursu dostępnego na Platformie.

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: Kolonia Wągródka 8a, 41-217 Sosnowiec

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrykorepetytor.pl

3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ceny podane na platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

2. Użytkownik chcąc otrzymać dostęp do kursu powinien zapłacić Przedsiębiorcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie wybranego produktu.

3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.

4. Płatności obsługiwane są przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Platformy.

6. Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania zakupionych korepetycji online na czas nieokreślony.

7. Dostęp do korepetycji online zostanie przyznany w max 24 godziny od momentu zaksięgowania płatności lub w momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności.

8. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest posiadanie konta użytkownika w Platformie.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Chcąc zakupić korepetycje online oferowane przez platformę należy zalogować się do konta użytkownika za pomocą danych dostępowych określonych na etapie rejestracji konta.

2. Z konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik może przypomnieć sobie hasło dostępowe lub je zmienić na stronach Platformy.

4. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie udostępniać ich osobom trzecim.

5. Platforma nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.

7. Zabrania się dzielenia wykupionym dostępem do korepetycji online w formie kursów wideo z osobami trzecimi.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.

9.Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.

10. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za korepetycje online w formie kursów wideo nie jest zwracana.

11. Na życzenie Użytkownika Przedsiębiorca może wystawić rachunek za zakup korepetycji online w formie kursów wideo.

§ 6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Do prawidłowego korzystania z dostępu potrzeba komputera ( z systemem operacyjnym Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy ) oraz zainstalowanej aktualnej wersji przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Edge, Opera z działającym internetem o przepustowości co najmniej 10 Mb/s (pobieranie i wysyłanie).

3. Użytkownik we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w słuchawki lub głośniki.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. W przypadku zakupu korepetycji online w formie kursów wideo Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia dostępu w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie płatności online Paylane.pl.

2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Przedsiębiorcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy lub przez formularz kontaktowy na stronie dobrykorepetytor.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz nr konta bankowego do zwrotu kwoty.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć droga mailową podając swoje dane lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

2.Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupu korepetycji online na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży korepetycji online z Platformy w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie kolejnych korepetycji online wymaga osobnej akceptacji regulaminu.


Data utworzenia: 22 kwietnia 2019 23:07
Data modyfikacji: 12 listopada 2019 10:41