Regulamin platformy internetowej DobryKorepetytor.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem platformy DobryKorepetytor.pl jest: EDUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: ul. Braci Mniejszych 5b /126, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000898784, NIP: 6342996307.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Platformy DobryKorepetytor.pl

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument/Użytkownik - osoba fizyczną dokonującą z Usługodawcą w ramach platformy DobryKorepetytor.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Usługodawca lub Spółka - EDUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: ul. Braci Mniejszych 5b /126, 40-754 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000898784, NIP: 6342996307

3. Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

4. Platforma - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://dobrykorepetytor.pl.

5. Usługa, Dostęp do usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Platformy obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (wyświetlanie materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Dane dostępowe - dane umożliwiające korzystanie z kursu dostępnego na Platformie.

§ 3 KONTAKT

1. Adres Usługodawcy: ul. Braci Mniejszych 5b /126, 40-754 Katowice

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrykorepetytor.pl

3. Konsument może porozumieć się z Usługodawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ceny podane na platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

2. Użytkownik chcąc otrzymać dostęp do kursu powinien zapłacić Usługodawcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie wybranego produktu.

3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.

4. Płatności obsługiwane są przez internetowy serwis usługowy Przelewy24 prowadzony przez spółkę PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Platformy.

6. Użytkownik dokonując opłaty uzyskuje dostęp do wybranego kursu wideo na czas nieokreślony.

7. Dostęp do kursu zostanie przyznany w max 24 godziny od momentu zaksięgowania płatności lub w momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności.

8. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest posiadanie konta użytkownika w Platformie.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Chcąc zakupić kursu wideo oferowane przez platformę należy zalogować się do konta użytkownika za pomocą danych dostępowych określonych na etapie rejestracji konta.

2. Z konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik może przypomnieć sobie hasło dostępowe lub je zmienić na stronach Platformy.

4. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie udostępniać ich osobom trzecim.

5. Platforma nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.

7. Zabrania się dzielenia wykupionym dostępem do korepetycji online w formie kursów wideo z osobami trzecimi.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.

9.Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.

10. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za korepetycje online w formie kursów wideo nie jest zwracana.

11. Na życzenie Użytkownika Usługodawca może wystawić rachunek za zakup dostępu do kursów wideo.

§ 6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Do prawidłowego korzystania z dostępu potrzeba komputera ( z systemem operacyjnym Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy ) oraz zainstalowanej aktualnej wersji przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Edge, Opera z działającym internetem o przepustowości co najmniej 10 Mb/s (pobieranie i wysyłanie).

3. Użytkownik we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w słuchawki lub głośniki.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. W przypadku zakupu korepetycji online w formie kursów wideo Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia dostępu w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie płatności online Przelewy24.

2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Usługodawcy lub przez formularz kontaktowy na stronie dobrykorepetytor.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz nr konta bankowego do zwrotu kwoty.

5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupu korepetycji online na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Usługodawcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca

§ 11 ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminiez z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.


Obowiązuje od 6 listopada 2023