Podstawy budownictwa

W tym kursie zapoznam Was z podstawowymi elementami budynków i budowli.

Udostępnij:

Ostatnio kupiły: 3 osoby

Czego się nauczysz?

 • Dowiesz się, jakie są podstawowe elementy budynków i budowli
 • Dowiesz się, jakie są podstawowe funkcje poszczególnych elementów budynków i budowli
 • Poznasz materiały budowlane stosowane w architekturze i budownictwie
 • Zrozumiesz terminologie używane w architekturze i budownictwie
 • Poznasz podstawowe technologie budowlane wykorzystywane w budownictwie

Program kursu

Rozwiń wszystko

Całkowity czas: 1:35:42

+ 1. Wstęp 0:01:17

W pierwszym odcinku kursu zaprezentuję kluczowe materiały budowlane wykorzystywane do wznoszenia różnorodnych obiektów budowlanych.

Rozpocznę od omówienia jednego z najstarszych materiałów budowalnych jakim jest kamień. Uznaje się go za jeden z najtrwalszych materiałów, kształtucjący architekturę już od czasów starożytnych. Następnym materiałem, który zaprezentuje jest beton. Określa się go mianem sztucznego kamienia.  Opowiem o surowcach niezbędnych do jego produkcji. Kolejno przejdę do omówienia stali, jednego z najbardziej wytrzymałych materiałów budowlanych. Jako połączenie betonu i stali zaprezentuje żelbet, a koniec przejdę do pokazania jednego z najstarszych materiałów budowlanych - drewna.

Przedstawię również praktyczne przykłady zastosowania poszczególnych materiałów w konstrukcji obiektów budowlanych.

W tym odcinku kursu wyjaśnie co to jest fundament, jaką pełni funkcje i dla czego jest tak istotny w procesie budowy i eksploatacji budynku, czy budowli. Następnie przedstawie rodzaje fundamentów ze względu na sposób ich posadowienia podając konkretne przykłady.

Wyjaśnię w jakim celu wykonuje się badania gruntu oraz udowodnie, że są one niezbędne do prawidłowgo zaprojektowania fundamentu w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych.

Podam i szczegółowo omówię jakie czynniki mają wpływ na głębokość posadowienia budynku, czy budowli.

Na koniec tego odcinka zaprezentuje Wam zdjęcia fundamentów wykonanych na placu budowy. Fotografie te bedą cennym uzupełnieniem teoretycznej wiedzy przedstawionej w tym filmie.

W tym odcinku kursu przedstawię kolejny kluczowy element budynku - ścianę fundamentową. Na podstawie fotografii wykonannych w trakcie budowy obiektu budowlanego oraz rysunku technicznego przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinengo omówię jej definilcję oraz rolę jaką pełni.

Następnie zaprezentuje technologie jakie są stosowane przy wykonaniu tego typu elementu budowlanego.

W ostatniej części odcinka skupię się na czynnikach wpływających na wysokość ściany fundamentowej. Przyjrzymy się zarówno czynnikom projektowym, jak i warunkom terenowym, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące wysokości tego elementu konstrukcyjnego.

W ten sposób dostarczę Wam kilka podstawowych informacji na temat ścian fundamentowych, obejmującej zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, związane z ich konstrukcją i funkcją w budynkach i budowlach..

W tym odcinku kursu przejdę do omówienia ścian kondygnacji podziemnej budynku, czyli ścian piwnic.  Przedstawie jej definicję oraz funkcję jaką pełni. 

Kolejno pokaże Wam przykładowe technologie budowlane jakie są wykorzystywane przy ich budowie.

Na koniec przy pomocy rysunku technicznego przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinnego posiadającego kondygnację podziemną, zwócę uwagę na siły jakie powstają w związku z parciem  gruntu na powierzchnię ściany piwnicy.

W tym odcinku kursu omówię istotną rolę jaką pełni hydroizolacja w dziedzienie budownictwa.

Wskażę przykłady konkretnych materiałów budowlanych, które stanowią skuteczne środki zabezpieczające przed negatywnym wpływem pary wodnej, wilgoci i samej wody

Na koniec powiem, kto i na podstawie jakich kryteriów wybiera odpowiedni rodzaj paroizolacji, izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji przeciwwodnej. Tak istotne decyzje podejmuje się w oparciu o wiedzę i doświadczenie.

W tym odcinku kursu przejdę do omówienia ścian nośnych kondygnacji nadziemnej budynku, nazywanych też ścianami konstrukcyjnymi.  Powiem jaka jest ich rola w konstrukcji obiektów budowlanych. Ponadto, określe jaką podstawową cechą charakteryzują się pustaki ceramiczne,

Kolejno skupię się na omówieniu obciążeń, jakie działają na płaszczyznę omawianej przegrody budynku.

Przedstawię nazwy poszczególnych ścian, uwzględniając ich położenie, na konkretnych przykładach struktury budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Rozpoczę od zaprezentowania ścian partertu, a skończę na ścianach kolankowych poddasza. Dodatkowo lokalizcję poszczególnych ścian zilustruje na rysunku technicznym przekroju poprzeczego budynku.

W ten sposób pokażę, jak istotną funkcję pełnią ściany w konstrukcji i kształtowaniu charakterystyki danego obiektu.

W tym odcinku kursu skupię się na istotnym elemencie budynku – ścianie działowej. Poprzez analizę fotografii, które rzetelnie dokumentują kolejne etapy budowy obiektów budowlanych, przybliżę jej definicję oraz kluczową rolę, jaką pełni w kontekście całego budynku.

Omówię istotę stosowania dylatacji między górną powierzchnią ściany działowej, a elementami konstrukcyjnymi stropu, podkreślając cel tego procesu. Ponadto, zwrócę uwagę na materiał używany do wypełnienia wspomnianej dylatacji.

Na koniec przekaże Wam informacje na temat najbardziej popularnych materiałów budowlanych wykorzystywanych do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych.

W tym odcinku kursu przedstawię kluczowy element budowlany, jakim jest słup, przy użyciu fotografii z procesu budowy domu jednorodzinnego.

Omówię, kiedy w praktyce stosuje się pojęcie rdzeń lub trzpień żelbetowy do opisania słupa żelbetowego.

Dodatkowo, przedstawię czynniki decydujące o projektowaniu słupów w konstrukcjach budowlanych oraz materiały, z których można je wykonać.

W tym odcinku kursu przedstawię kluczowy element w konstrukcji obiektów budowlanych - nadproże. W celu lepszego zrozumienia jego roli w budynku, posłużę się zdjęciami z placu budowy.

Następnie omówię różne rodzaje nadproży używane w budownictwie.

Dodatkowo, wyjaśnię, kto jest odpowiedzialny za wybór konkretnego rozwiązania oraz jakie czynniki wpływają na tę decyzję.

W tym odcinku kursu przedstawię kolejny kluczowy element w konstrukcji budynków - podciąg i nadciąg. Skoncentruję się na wyjaśnieniu ich funkcji oraz podstawowej różnicy między nimi. Aby lepiej zrozumieć ich znaczenie w kontekście budownictwa, wykorzystam zdjęcia z placu budowy.

Ponadto, przybliżę najpopularniejsze materiały, z których wytwarza się te elementy konstrukcyjne.

W tym odcinku kursu zaprezentuje kominy, które są nieodłącznym elementem obiektów budowlanych. Powiem jakie rodzaje przewodów w nich występują  oraz omówię ich różne zastosowanie. W celu lepszego zapoznania z tym elementem budynku,  zilustruje go przykładowymi fotografiami z placu budowy.

Następnie przejdę do przedstawienia  technologii wykorzystywanych do budowy i wykończenia kominów.

W tym odcinku kursu omówię  element konstrukcjny budynku jakim jest strop. Zaprezentuje  go na zdjęciach wykonanych na placu budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego. 

Następnie przejdę do omówienia jego funkcji, a także dokonam podziału stropów ze względu na: sposób wykonania, materiał z którego jest wykonany oraz  rodzaj konstrukcji.

Kolejno przystąpie do przedstawienia kilku najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie. Rozpocznę od omówienia stropów gęstożebrowych. Jako ich przykład zaprezentuje strop Teriva. Na podstawie fotografi  ilustrujących ten rodzaj stropu opisze jego zasadnicze elementy.

Następnie przejdę do omówienia stropów płytowych. Przedstawię zarówno płytę żelbetową monolityczną, jak i prefabrykowaną, korzystając z fotografii wykonanych na placu budowy, aby dokładnie opisać ich główne elementy.

Następnie przejdę do omówienia stropu belkowego, prezentując strop belkowy drewniany jako przykład. Wykorzystam zdjęcia wykonane w trakcie budowy budynku letniskowego, aby zilustrować jego istotne elementy.

Na zakończenie, przedstawię i omówię wylewkę żelbetową oraz płytę balkonową.

W tym odcinku kursu wyjaśnie co to jest wieniec żelbetowy oraz jaką pełni funkcje. W celu ułatwienia zrozumienia tematu będę posiłkował się zdjęciami wykonanymi  podczas budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Ponadto, omówię rodzaje wieńców żelbetowych, które wyróżniamy ze względu na ich lokalizacje w obiekcie budowlanym.

W tym odcinku kursu omówię rolę schodów zewnętrznych i wewnętrznych prezentując je na fotografiach wykonanych w terenie oraz w budynku mieszkalnym. 

Kolejno przedstawie zasadnicze elementy schodów, począwszy od stopni, a skończywszy na poręczach.

Powiem jakich materiałów budowlanych  używamy do budowy schodów.

Ponadto, wyjaśnie pojęcie schodów zabiegowych.

W tym odcinku kursu zaprezentuje konstrukcje dachów i stropodachów, przywołując zdjęcia wykonane na placu budowy  przy realizacji obiektów budowlanych.

Przedstawię i po krócce omówię wszystkie zasadnicze elementy konstrukcji dachu od podwaliny po łaty, Opisze, także z jakich kluczowych elementów składa się kratownica.

Ponadto, będziecie mieli okazję zobaczyć, jakie materiały są wykorzystywane przy budowie zarówno dachów, jak i stropodachów.

Wyjaśnię również, czym różni się dach od stropodachu.

W tym odcinku kursu zaprezentuję definicję dachu i stropodachu oraz szczegółowo omówię jego zasadnicze elementy i wyposażenie.

Kolejnym tematem będzie przedstawienie różnych rodzajów dachów, uwzględniając ich kształt i cechy charakterystyczne.

Dodatkowo, rozwinę kwestię materiałów budowlanych stosowanych do pokrycia dachów i stropodachów oraz omówię czynniki wpływające na wybór odpowiedniego rozwiązania.

W tym odcinku kursu omówię rolę izolacji termicznej w budynku,

Zaprezentuje podstawowe materiały budowlane służace do wykonania izolacji cieplnej obiektów budowlanych.

Na koniec powiem na podstawie jakich danych dobiera się odpowiedni rodzaj materiału termozolacyjnego do wbudowania w budynek.

W tym odcinku kursu wyjaśnie rolę stolarki drzwiowej i okiennej w kontekście budownictwa.

Omówię zasadnicze elementy drzwi i okna.

Powiem jak określić czy drzwi są prawe, czy lewe, a także wyjaśnię różnicę pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą.

W tym odcinku kursu zaprezentuję sieci i instalacje budowlane. Wskażę zasadniczą różnicę pomiędzy nimi.

Przy pomocy fotografii przedstawię przykłady sieci i instalacji budowlannych.

W tym odcinku kursu opowiem o tynkach i ich roli w kontekście budowy obiektów budowlanych.

Przedstawię podstawowy podział tynków, ze względu na ich lokalizację. Przykłady zilustruje zdjęciami wykonanymi na placu budowy budunku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wielorodzinnego.

W ostatnim odcinku kursu skupię się na kolejnym istotnym elemencie budynku - podłodze. Przedstawię, jaką rolę pełni ona w codziennej eksploatacji budynku oraz omówię różne materiały, jakie można zastosować do wykonania posadzki. Wskażę również czynniki wpływające na wybór odpowiedniego materiału posadzkowego.

Ponadto przyjrzymy się dwóm podstawowym rodzajom podłóg: podłodze na gruncie i podłodze na stropie. Zrozumiesz, jakie warstwy składają się na te dwie różne konstrukcje podłogowe.

Wymagania

 • Chęci, pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera

Opis kursu

Kurs online "Podstawy budownictwa" to kurs, w którym zapoznam Was z podstawowymi elementami budynków i budowli. Zapewni on Wam niezbędną wiedzę do zrozumienia termiologii używanej w budownictwie,  Niezależnie od tego, czy jesteś studentem architektury lub budownictwa.

Rozpocznę od omówienia fundamentów budynków i budowli, Przedstawie Wam ich rodzaje ilustrując je konkretnymi przykładmi. Ponadto omówię kilka wytycznychzasad dotyczących projektowania fundamentów

Następnie przejdę do omówienia kolejnych elementów obiektów budowlanych.

Uczestnicy kursu zdobędą podstawą wiedzę budowlaną, zrozumieją rolę różnych elementów budynków i budowli oraz poznają główne materiały i technologie stosowane w budownictwie. Celem kursu jest dostarczenie Wam wiedzy i świadomości potrzebnej do efektywnego projektowania i realizacji obiektów budowlanych.

Ten kurs online to idealna okazja, by zdobyć podstawowe rozeznanie w dziedzinie budownictwa ogólnego, a zdobyta wiedza pomoże Wam zdać kolokwium, czy egzamin.

O autorze kursu

tomasz-meller-avatar

Tomasz Meller

Jestem zawodowym korepetytorem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Pomagam rozwijać wiedzę, umiejętności oraz świadomość na temat projektowania i wykonywania obiektów budowlanych.
Zobacz profil

Oceny i recenzje uczniów

Razem z korepetytorami pracujemy nad jak najlepszą jakością kursów, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
 • dk-avatar

  D***K

  Opinia potwierdzona zakupem

  6 marca 2024 21:50

  Bardzo dobry kurs, omawiający podstawowe elementy budynków na podstawie zdjęć realizowanych obiektów. Dla studentów którzy swoją przygodę z budownictwem zaczynają od studiów w tej dziedzinie to obowiązkowa pozycja na stronie. Polecam!

Loading...
Podstawy budownictwa

59.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 22 filmów
 • ponad 96 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

59.99 zł