Udostępnij:

Budownictwo ogólne

Rzut parteru - projekt domu jednorodzinnego

W tym artykule omówię znaczenie i proces rysowania rzutu parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także wielorodzinnego. Przedstawię istotne szczegóły, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia rysunku rzutu przyziemia jako elementu projektu budowlanego.

Rysunek rzutu parteru jest niezwykle istotnym elementem projektu budowlanego. Stanowi on podstawę do dalszych etapów prac projektowych i jest kluczowym narzędziem wizualizacji oraz planowania przestrzeni mieszkalnej. Ten szczegółowy rysunek daje kompleksową wizję przestrzeni na poziomie parteru, umożliwiając projektantom i klientom lepsze zrozumienie układu pomieszczeń oraz relacji między nimi. 

Definicja rzutu parteru

Rzut parteru , zwany również rzutem przyziemia , jest dwuwymiarowym obrazem, który prezentuje układ pomieszczeń na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. Przedstawia on ściany, drzwi, okna, meble i inne szczególne elementy. Jest jednym z podstawowych elementów projektu budolwanego.

Rys. 1 Rysunek rzutu parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego sporządzonego w programie AutoCAD

Proces tworzenia

Proces tworzenia rysunku rzutu parteru wymaga odpowiedniego przygotowania. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc:

  1. Zbierz informacje na temat projektu . Na początku musisz zapoznać się kartą projektową. Przeczytaj ją szczegółowo. To pomoże Ci zrozumieć, jakie elementy musisz uwzględnić na rysunku.
  2. Zapoznaj się z przepisami techniczno-budowalanymi.  Przepisy te określają minimalne wymagania dotyczące: zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej, oświetlenia i nasłonecznienia pomieszeń, schodów i pochylni, wymiarów i wysokści pomieszczeń, instalacji technicznych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz wielu innych aspektów.
  3. Użyj odpowiednich narzędzi.  Możesz skorzystać z oprogramowania do projektowania architektonicznego typu CAD np. AutoCAD lub GstarCAD.
  4. Stwórz szkic wstępny. Rozpocznij od stworzenia szkicu wstępnego, który obejmuje główne elementy układu pomieszczeń. Zaznacz ściany, drzwi, okna i inne stałe elementy. Skoncentruj się na zachowaniu odpowiednich proporcji.
  5. Uwzględnij konstrukcję . Ważne jest, abyś na rysunku uwzględnił również elementy konstrukcyjne, takie jak słupy, belki czy schody. Te elementy mają kluczowe znaczenie.
  6. Ćwicz regularnie.  Rysowanie rusunków technicznych wymaga praktyki i cierpliwości. Regularne ćwiczenia pozwolą Ci doskonalić swoje umiejętności i polepszać technikę.
Pamiętaj, że rysowanie rysunków technicznych to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Nie oczekuj perfekcji od razu. Z biegiem czasu, praktyką i zdobytym doświadczeniem Twoje umiejętności będą się rozwijać.

 

Przepisy techniczno-budowlane

W procesie projektowania i budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i nie tylko, kluczowym elementem jest zgodność z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Zaliczyć można do nich m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie . Przepisy te określają standardy, wymagania i wytyczne dotyczące różnych aspektów budynku, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości, funkcjonalności i komfortu użytkowników. 

Przykład

W przytoczonym rozporządzeniu  omawiane są m. in. aspekty dotyczące oświetlenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi np. salonu, pokoju, czy sypialni. Przepis ten brzmi w sposób następujący.

§ 57. 1.  Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.

Zgodnie z § 57 pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno być odpowiednio oświetlone natuturalnym światłem słonecznym, z uwzględnieniem jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. Dodatkowo, warunki oświetlenia powinny spełniać wymagania określone w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepis § 57 ustala również minimalne wymagania dotyczące proporcji powierzchni okien w stosunku do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (mierzonej w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na ich przeznaczenie, stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:12.

W praktyce oznacza to, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć odpowiednią ilość okien, które zapewnią wystarczające oświetlenie naturalne. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest regulowany w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu oświetlenia i komfortu dla użytkowników danego pomieszczenia.

Poniżej na rysunku mamy przedstawiony fragment projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego (salon).  Na tym przykładzie przedstawie Wam w jaki sposób dokonać weryfikacji spełnienia warunku § 57. ust. 2. Zgodnie z jego zapisem stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. 

Projekt domu mieszkalnego jednorodzinnego
Rys. 2 Fragment analizowanego projektu

W pierwszym kroku dokonuje określenia pola powierzchnia okna znajdującego się w analizowanym pomieszczeniu.

\(A_{okna}=3,0\times2,4=7,2m^2\)

Trzeba pamiętać, że pomiaru pola powierzchni okna zgodnie z rozporządzeniem należy dokonać w świetle jego ościeżnic. Dla uproszczenia obliczeń pomiaru dokonaliśmy w świetle ościeża, czyli otworu znajdującego się w murze. Powierzchnia ościeży stanowi kilka procent powierzchni całego okna. Wartość ta może się różnić w zależności od wybranego kształtu stolarki okiennej i ilość skrzydeł okna. W analizowanym przypadku powierzchnia ościeżnic nie będzie miała istotnego wpływu na końcowy wynik.

 

Następnie wykonuje pomiar pola powierzchni pomieszczenia w programie AutoCAD za pomocą  dostępnych funkcji i narzędzi.

Projekt domu mieszkalnego jednorodzinnego
Rys, 3 Pomiar pola powierzchni pomieczenia w programie AutoCAD
Rys. 4 Wynik pomiaru  powierzchni pomieszczenia w programie AutoCAD

Otrzymałem wynik.

\(A_{pom}=348450mm^2=34,85m^2\)

 

Teraz przystępuje do weryfikacji warunku.

\(\frac{7,2}{34,84}=0,206 \geq \frac{1}{8}=0,125\)

 

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 0,206. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wymagany warunek § 57. ust. 2 został spełniony.

 

Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Informacje na temat obsługi programu AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online:   AutoCAD w budownictwie i architekturze - I .

 

Literatura:
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie