Udostępnij:

Termodynamika

Przemiany termodynamiczne

Artykuł omawia przemianę politropową i przemiany charakterystyczne. Po jego przeczytaniu będziesz w stanie wyznaczyć ciepło, pracę i pracę techniczną dowolnej przemiany termodynamicznej dla gazu doskonałego.

Przemiana politropowa 

Politropa , czy też przemiana politropowa to najbardziej ogólna przemiana termodynamiczna. Spełnia ona równanie:
\(pv^z=const\)

Gdzie "p" to ciśnienie, a "v" to objętość właściwa. Zamiast "v" możecie, też spotkać "V" czyli objętość (objętość właściwa pomnożona przez masę). "Z" to wykładnik politropy. Oznacza się go również poprzez "n" czy " ν". 

W zależności od rodzaju przemiany przybiera on różną wartość. 

Przemiana ogólna - politropa
Rys. 1 Przemiana ogólna - politropa

Przemiana izobaryczna

Przemiana izobaryczna zachodzi, wtedy kiedy nie zmienia się ciśnienie, czyli p=const. Najczęściej w zadaniu poznacie ją po stwierdzeniu "cylinder zamknięty jest poruszającym się bez tarcia obciążonym tłokiem". Rysunek poniżej przedstawia sytuację, gdzie dostarczane jest ciepło, a gaz wykonuje pracę (rozpręża się). 

Przemiana izobaryczna
Rys. 2 Przemiana izobaryczna

Na wykresie p - v zakreskowano pracę bezwzględną. Praca techniczna wynosi 0. 

Praca bezwzględna - przemiana izobaryczna
Rys. 3 Praca bezwzględna - przemiana izobaryczna
Ciepło jednostkowe:
\(q=c_p (T_2-T_1)\)
Praca jednostkowa:
\(l=p(v_2-v_1)\)
Praca techniczna jednostkowa:
\(l_t=0\)

Przemiana izotermiczna

W trakcie tej przemiany nie zmienia się temperatura T=const . Co za tym idzie entalpia i energia wewnętrzna również pozostaje stała.  Na runku poniżej dostarczane jest ciepło, a gaz wykonuje pracę. (Aby mimo rozprężania temperatura nie spadła ciepło musi być dostarczane). Dla przemiany izotermicznej ciepło, praca i praca techniczna są sobie równe. 

Przemiana izotermiczna
Rys. 4 Przemiana izotermiczna

Wykres izotermy jest hiperbolą. Kolorem czerwonym zaznaczono pracę bezwzględną, a niebieskim techniczną. Prace te są sobie równe. 

Praca techniczna i bezwzględna  - przemiana izotermiczna
Rys. 5 Praca techniczna i bezwzględna  - przemiana izotermiczna
Ciepło jednostkowe, praca jednostkowa, jednostkowa praca techniczna: \(q=l=l_t=RTln\frac{⁡v_2}{v_1}= p_1 v_1 ln\frac{ p_1}{p_2} =p_1 v_1 ln\frac{ ⁡v_2}{v_1}\)

Przemiana izochoryczna

W przemianie izochorycznej objętość jest stała v=const . Przykładem tej przemiany może być ogrzewanie gazu zamkniętego w szczelnym naczyniu, niezmieniającym kształtu. 

Przemiana izochoryczna
Rys. 6 Przemiana izochoryczna

Na wykresie p - v przemiana jest przedstawiona pionowym odcinkiem. Praca bezwzględna wynosi 0, a techniczna została zaznaczona na czerwono. Dostarczane jest ciepło przy stałej objętości, więc ciśnienie wzrasta. 

Praca techniczna - przemiana izochoryczna
Rys. 7  Praca techniczna - przemiana izochoryczna
Ciepło jednostkowe:
\(q=c_v (T_2-T_1)\)
Praca jednostkowa:
\(l=0\)
Praca jednostkowa techniczna:
\(l_t=v(p_1-p_2)\)

 Przemiana adiabatyczna/izentropowa

Przemiana adiabatyczna to przemiana, w której nie ma wymiany ciepła z otoczeniem q=0 , a przemiana izentropowa, to taka, w której nie zmienia się entropia. 

Najczęściej w zadaniach mowa jest o przemianie adiabatycznej odwracalnej, czyli takiej, w której nie ma tarcia i innych oporów. W związku z tym nie zmienia się entropia. Przy założeniu odwracalności, przemianę adiabatyczną, będziecie utożsamiać z przemianą izentropową oraz stosować będziecie te same wzory. Na rysunku poniżej cylinder z tłokiem jest zaizolowany, co uniemożliwia wymianę ciepła z otoczeniem. Gaz wykonuje pracę kosztem energii wewnętrznej. 

 

Przemiana adiabatyczna i izentropowa
Rys. 8 Przemiana adiabatyczna i izentropowa

Wykres adiabaty jest bardziej stromy niż izotermy. Praca techniczna (zakreskowana na niebiesko) ma wartość większą niż praca bezwzględna (zakreskowana na czerwono). 

Praca bezwzględna i techniczna - przemiana adiabatyczna/izentropowa
Rys. 9 Praca bezwzględna i techniczna - przemiana adiabatyczna/izentropowa

Charakterystycznym parametrem opisującym adiabatę, jest wykładnik adiabaty κ, oznaczany również poprzez ϰ. Jest to iloraz ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości.

Wykładnik adiabaty:
\(ϰ=\frac{c_p}{c_v}\)
Ciepło jednostkowe:
\(q=0\)
Praca jednostkowa:
\(l=\frac{R}{(1-κ) (T_2-T_1 )}=\frac{(p_2 V_2-p_1 V_1)}{(1-κ)}\)
Praca techniczna:
\(l_t=κl\)

 Zadania 

Jeżeli chcesz zobaczyć przykłady zadań dotyczące przemian i ich rozwiązania, zapraszam do obejrzenia mojego kursu fundamenty termodynamiki i przemiany termodynamiczne .

Ponadto znajdziesz tam objaśnienia i wyprowadzenia przedstawionych tutaj zależności. Dowiesz się jak łatwo je zapamiętać oraz jak z nich korzystać. Zrozumiesz również przemianę politropową techniczną.