Udostępnij:

Mechanika

Wykresy sił wewnętrznych i momentów gnących - belki metoda superpozycji

W tym artykule nauczę Was jak skonstruować wykres momentów gnących metodą superpozycji w przypadku belki swobodnie podpartej.

Metoda superpozycji to zaawansowane narzędzie analizy konstrukcji, które umożliwia skuteczne sporządzanie wykresów momentów gnących dla różnych obciążeń na belce. Jest ona alternatywą dla bardziej tradycyjnej metody punktów charakterystycznych i cieszy się popularnością ze względu na swoją wszechstronność i dokładność.

Zasada superpozycji , na której opiera się ta metoda, jest stosunkowo prosta w teorii, ale bardzo potężna w praktyce. Polega ona na tym, że suma efektów kilku oddzielnych obciążeń na belkę jest równa efektowi każdego z tych obciążeń osobno. W praktyce oznacza to, że możemy analizować działanie każdego obciążenia z osobna i następnie zsumować te efekty, aby uzyskać pełny obraz reakcji belki na wszystkie obciążenia.

W procesie sporządzania wykresów momentów gnących metodą superpozycji , najpierw identyfikujemy wszystkie obciążenia działające na belkę, takie jak obciążenie ciągłe, obciążenie skupione, czy momenty zginające. Następnie dla każdego z tych obciążeń sporządzamy osobny wykres momentów gnących , korzystając z odpowiednich równań i zasad analizy konstrukcji.

Kolejnym krokiem jest zsumowanie wykresów momentów gnących dla wszystkich obciążeń, zachowując odpowiednie znaki oraz uwzględniając ich oddziaływanie na belkę. Po zsumowaniu uzyskujemy końcowy wykres momentów gnących , który przedstawia pełny obraz reakcji belki na wszystkie działające na nią obciążenia.

Metoda superpozycji umożliwia łatwą analizę nawet najbardziej złożonych układów obciążeń, ponieważ pozwala na rozdzielenie analizy na mniejsze, bardziej zrozumiałe części. Dzięki temu projektanci i inżynierowie mogą dokładnie zrozumieć zachowanie belki pod wpływem różnych sił zewnętrznych i odpowiednio dostosować jej konstrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność konstrukcji.

 

Przykład 1. Sporządzić końcowy wykres momentów gnących w belce jak na rysunku.

Belka swobodnie podparta z obciążeniem ciągłym i momentem skupionym
Rys. 1  Belka swobodnie podparta z obciążeniem ciągłym i momentem skupionym

Na belce, którą analizujemy, możemy zidentyfikować różne rodzaje obciążeń zewnętrznych , z którymi będziemy pracować. Jednym z nich jest obciążenie ciągłe , które może mieć różne intensywności i rozkłady wzdłuż belki. Jest to typowe dla wielu konstrukcji, gdzie obciążenie rozkłada się równomiernie wzdłuż długości belki, na przykład w przypadku obciążenia śniegiem na dachu czy ciężarów własnych konstrukcji.

Drugim rodzajem obciążenia, które występuje na naszej belce, jest moment skupiony . Moment ten jest wywołany przez zewnętrzną siłę działającą na belkę w określonym punkcie, co powoduje moment zginający w tym miejscu. Może to być spowodowane na przykład działaniem sił od zewnętrznych elementów konstrukcyjnych, takich jak wsporniki czy podpory.

Aby przystąpić do analizy belki pod kątem wykresów momentów gnących, musimy najpierw wyznaczyć punkty charakterystyczne dla danej belki. Te punkty będą stanowić kluczowe punkty, w których będziemy analizować reakcje belki na obciążenia. Typowo punkty te obejmują początek i koniec obciążenia ciągłego, miejsce przyłożenia momentu skupionego oraz punkty, w których występują zmiany obciążenia lub zmiany geometrii belki.

Poprzez identyfikację tych punktów charakterystycznych możemy lepiej zrozumieć sposób, w jaki belka reaguje na obciążenia, oraz określić obszary, które wymagają szczególnej uwagi podczas analizy momentów gnących. Dzięki temu będziemy mogli bardziej precyzyjnie przeprowadzić analizę belki i sporządzić dokładniejsze wykresy momentów gnących , co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i stabilności konstrukcji.

Wyznaczenie punktów charakterystycznych na belce
Rys. 2 Wyznaczenie punktów charakterystycznych na belce

Podczas identyfikacji punktów charakterystycznych dla belki, której analizę przeprowadzamy, wyróżniamy kilka kluczowych miejsc, które mają istotne znaczenie dla całej analizy:

Punkt A: Jest to początek belki oraz jednocześnie początek obciążenia ciągłego . Ten punkt stanowi fundamentalny punkt odniesienia dla naszej analizy, ponieważ od niego zaczyna się działanie obciążenia ciągłego na belce.

Punkt B: Oznacza koniec obciążenia ciągłego . Jest to miejsce, w którym obciążenie ciągłe przestaje działać na belkę. Identyfikacja tego punktu jest istotna, ponieważ określa ona granicę obszaru, który będzie podlegał analizie w kontekście obciążenia ciągłego.

Punkt C: To miejsce przyłożenia momentu skupionego oraz jednocześnie koniec belki. Moment skupiony jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zachowanie belki, a jego dokładna lokalizacja ma istotne znaczenie dla analizy momentów gnących. Punkt C jest więc miejscem, w którym skupiamy naszą uwagę podczas analizy obciążenia momentem skupionym.

Rozpoczynając analizę belki, najpierw obciążamy ją jedynie obciążeniem ciągłym. Jest to krok wstępny, który umożliwia nam zrozumienie wpływu tego rodzaju obciążenia na belkę oraz przeprowadzenie analizy wykresów momentów gnących w pierwszym etapie. Identycznie postępujemy przy analizie obciążenia momentem skupionym, skupiając się na wyznaczeniu reakcji belki na ten rodzaj obciążenia i sporządzeniu odpowiednich wykresów momentów gnących.

Rozdzielenie analizy na etapy, zaczynając od pojedynczych obciążeń, a następnie sumując efekty tych obciążeń, umożliwia nam dokładne zrozumienie reakcji belki na różne rodzaje obciążeń oraz sporządzenie pełnych i precyzyjnych wykresów momentów gnących. To z kolei pozwala nam lepiej dostosować konstrukcję belki do rzeczywistych warunków eksploatacji oraz zagwarantować jej niezawodność i wytrzymałość.

 

Belka swobodnie podparta obciążona tylko obciążeniem ciągłym
Rys. 3 Belka swobodnie podparta obciążona tylko obciążeniem ciągłym 

 

Kolejnym krokiem po zidentyfikowaniu punktów charakterystycznych i początkowej analizie obciążeń jest obliczenie reakcji belki na te obciążenia oraz sporządzenie wykresów momentów gnących . Proces ten wymaga zastosowania odpowiednich równań oraz zasad rysowania wykresów , aby uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki.

Pierwszym krokiem jest obliczenie reakcji belki na obciążenia , które zostały na nią nałożone. W przypadku obciążenia ciągłego możemy korzystać z równań równowagi , takich jak równanie sumy sił pionowych oraz momentów względem wybranych punktów . Dla obciążenia momentem skupionym stosujemy odpowiednie równania momentu i równowagi sił.

Następnie, mając obliczone reakcje , przystępujemy do sporządzenia wykresów momentów gnących . Korzystając z wcześniej zidentyfikowanych punktów charakterystycznych, nanosimy wartości momentów gnących na wykresie, zachowując odpowiednią skalę i uwzględniając znaki oraz kierunki momentów. W ten sposób otrzymujemy przebieg wykresu momentów gnących wzdłuż belki, który pozwala nam lepiej zrozumieć, jak obciążenia wpływają na jej strukturę i zachowanie.

Podczas rysowania wykresów momentów gnących należy przestrzegać określonych zasad i technik, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Należy dbać o dokładność pomiarów i odpowiednie skalowanie osi, aby wykresy były czytelne i łatwe do interpretacji. Ponadto ważne jest również uwzględnienie wszystkich istotnych czynników, takich jak reakcje belki na obciążenia oraz ewentualne zmiany kształtu belki w wyniku działania obciążeń.

Poprzez przestrzeganie tych zasad i dokładne wykonanie obliczeń oraz rysowanie wykresów momentów gnących , możemy uzyskać kompleksową analizę zachowania belki pod wpływem różnych obciążeń. To z kolei umożliwia nam skuteczne projektowanie i optymalizację konstrukcji belki, zapewniając jej stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo w działaniu.
Wykres momentu dla belki obciążonej obciążeniem ciągłym
Rys. 4 Wykres momentu dla belki obciążonej obciążeniem ciągłym 

Kolejno obciążamy belkę tylko momentem skupionym.

Belka swobodnie podparta obciążona tylko momentem skupionym
Rys. 5 Belka swobodnie podparta obciążona tylko momentem skupionym 

Kiedy już ustaliliśmy reakcje na obciążenia ciągłe i sporządziliśmy wykres momentów gnących z nimi związany, przechodzimy do kolejnego etapu analizy, którym jest obciążenie belki jedynie momentem skupionym. Ten etap analizy jest kluczowy, ponieważ moment skupiony może znacząco wpłynąć na zachowanie belki i wykres momentów gnących.

Aby przeprowadzić analizę obciążenia momentem skupionym , najpierw identyfikujemy lokalizację i wartość tego momentu na belce. Następnie, korzystając z odpowiednich r ównań równowagi i równań momentów , obliczamy reakcje belki na ten moment . Reakcje te mogą mieć różne wartości i kierunki w zależności od lokalizacji i wartości momentu skupionego oraz od geometrii belki.

Po obliczeniu reakcji przystępujemy do sporządzenia wykresu momentów gnących związanych wyłącznie z obciążeniem momentem skupionym . Podobnie jak w przypadku obciążenia ciągłego , nanosimy wartości momentów gnących na wykresie, zachowując odpowiednią skalę i uwzględniając znaki oraz kierunki momentów. W ten sposób otrzymujemy przebieg wykresu momentów gnących spowodowany tylko działaniem momentu skupionego na belce.

Wykres momentu dla belki obciążonej momentem skupionym
Rys. 6 Wykres momentu dla belki obciążonej momentem skupionym 
Pamiętajmy o tym, że w każdym  z punktów charakterystycznych musimy wyznaczyć wartość momentu, bo wykorzystamy to w następnym kroku.

 

Po przeprowadzeniu analizy obciążenia ciągłego i obciążenia momentem skupionym oraz sporządzeniu odpowiednich wykresów momentów gnących dla każdego z tych obciążeń, przechodzimy do etapu sumowania wartości z punktów charakterystycznych na obu wykresach.

W tym kroku ważne jest, aby zachować odpowiednie znaki (+ lub -) dla wartości momentów gnących w każdym punkcie charakterystycznym i odpowiednio je zsumować. Punkty charakterystyczne , które są na siebie nakładające się, mogą wymagać specjalnego podejścia, aby uniknąć podwójnego zliczania wartości momentów.

Przy sumowaniu wartości momentów gnących z obu wykresów, musimy pamiętać o kierunkach i znakach tych momentów . Jeśli momenty są skierowane w przeciwnych kierunkach, zastosujemy znak minus (-) dla jednego z nich przed dodaniem wartości do sumy. Jeśli oba momenty mają ten sam kierunek, dodamy je do siebie z odpowiednim znakiem plus (+).

Sumowanie punktów charakterystycznych z obu wykresów
Rys. 7 Sumowanie punktów charakterystycznych z obu wykresów 

Po zsumowaniu wartości momentów gnących z obu wykresów , przechodzimy do ostatniego etapu procesu - rysowania końcowego wykresu momentów gnących.

 Podczas rysowania końcowego wykresu momentów gnących , nanosimy na wykresie wszystkie zsumowane wartości momentów gnących, które uzyskaliśmy poprzez odpowiednie dodanie lub odjęcie wartości z punktów charakterystycznych na obu wykresach . Uwzględniamy znaki (+ lub -) oraz kierunki momentów , aby zachować odpowiednią interpretację wykresu.

Należy zadbać o odpowiednie skalowanie osi wykresu , aby umożliwić czytelne i dokładne przedstawienie rozkładu momentów gnących wzdłuż belki. Wykres powinien być czytelny i przejrzysty, co ułatwi analizę oraz interpretację wyników.

Końcowy wykres momentów gnących dla belki swobodnie podpartej
Rys. 8 Końcowy wykres momentów gnących dla belki swobodnie podpartej 

Jest to belka, w której występuje obciążenie ciągłe więc obowiązuje nas sprawdzenie czy na odcinku, na którym występuje parabola nie będzie ekstremum. 

Aby sprawdzić, czy na wykresie momentów gnących nie występuje ekstremalny moment , stosujemy metodę badania zmiany znaku momentu na wykresie siły tnącej. Momenty ekstremalne występują w miejscach, gdzie krzywa siły tnącej przecina osie wykresu momentów gnących.

Jeśli wykres siły tnącej przecina oś poziomą (osię X) w punkcie, w którym moment gnący osiąga maksimum lub minimum, to oznacza, że w danym miejscu belki może wystąpić ekstremalny moment . Aby dokładniej zlokalizować ten punkt, wycinamy odpowiedni odcinek belki i analizujemy go oddzielnie.

Przekroje w miejscu gdzie może wystąpić ekstremum
Rys. 9 Przekroje w miejscu, gdzie może wystąpić ekstremum 
Wycięty fragment pręta z obciążeniem ciągłym
Rys. 10 Wycięty fragment pręta z obciążeniem ciągłym 

 

Kolejnym krokiem  jest wykorzystanie informacji z wykresu momentów gnących do obciążenia odpowiednich fragmentów belki. Ten krok jest istotny, ponieważ pozwala nam dokładniej zbadać zachowanie belki pod wpływem obciążeń oraz zrozumieć rozkład momentów gnących wewnątrz belki.

Przekroje w miejscu obciążenia ciągłego na wykresie momentów
Rys. 11 Przekroje w miejscu obciążenia ciągłego na wykresie momentów 
Wpisane w fragment pręta momentów z wykresu
Rys. 12  Wpisane w fragment pręta momentów z wykresu 

 

Uwaga należy pamiętać o poprawnym wpisaniu danych momentów w fragment belki.

Po obciążeniu odpowiednich fragmentów belki na podstawie informacji z wykresu momentów gnących , przechodzimy do kolejnego ważnego kroku, którym jest zaznaczenie reakcji brzegowych . Reakcje brzegowe to siły, które belka otrzymuje od swojego otoczenia, czyli od punktów podparcia, takich jak wsporniki, podpory lub inne elementy konstrukcyjne.

Zaznaczenie reakcji brzegowych jest istotne, ponieważ te siły i momenty mają istotny wpływ na zachowanie belki pod obciążeniem. Reakcje brzegowe muszą być równoważone przez siły i momenty wewnętrzne belki, aby zachować równowagę i zapewnić stabilność konstrukcji.

Przyjęcie reakcji lewo prawostronnej
Rys. 13 Przyjęcie reakcji brzegowych

Dokładne obliczenie reakcji belki na obciążenia wymaga zastosowania znanych równań równowagi , które opisują zachowanie się belki pod wpływem sił zewnętrznych i momentów. Korzystając z tych równań, możemy wyznaczyć wartości reakcji brzegowych , czyli sił i momentów występujących na punktach podparcia belki.

Podstawowe równania równowagi, które stosujemy w przypadku analizy belki, to:

Równanie równowagi sił pionowych: Suma sił pionowych działających na belkę równa się zeru.

 

Równanie momentów: Suma momentów względem dowolnego punktu równa się zeru.

 

Wyznaczenie reakcji brzegowych
Rys. 13 Wyznaczenie reakcji brzegowych 

Kiedy już obliczyliśmy reakcje brzegowe i znamy rozkład obciążeń na belce, przechodzimy do szkicowania wykresu siły tnącej . Wykres siły tnącej pokazuje rozkład sił tnących wzdłuż belki. Aby skonstruować wykres siły tnącej, korzystamy z kryterium znakowania.

Sporządzenie fragmentu siły tnącej
Rys. 14 Sporządzenie fragmentu siły tnącej
Jeśli fragment siły tnącej nie przecina się z osią, oznacza to, że nie ma zmiany znaku siły tnącej w tym obszarze. W rezultacie, nie wystąpi tam moment ekstremalny.

W przypadku, gdy fragment siły tnącej pozostaje na jednym poziomie (ani siła tnąca nie zmienia znaku, ani nie osiąga maksimum lub minimum), oznacza to, że moment gnący w tym obszarze pozostaje stały lub zmienia się liniowo, bez występowania ekstremum.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł dostarczył Wam wyczerpującej wiedzy na temat sposobu rysowania wykresów momentów gnących metodą superpozycji dla belek swobodnie podpartych, obciążonych obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym oraz momentem skupionym.

 Metoda superpozycji stanowi niezwykle użyteczne narzędzie w analizie belki, pozwalając na wyodrębnienie i przeanalizowanie oddzielnych obciążeń zewnętrznych oraz ich wpływu na belkę.

Korzystając z tej metody, możemy dokładniej zrozumieć zachowanie się belki pod wpływem różnorodnych obciążeń i momentów , co jest kluczowe dla projektowania i analizy konstrukcji nośnych. Proces sporządzania wykresów momentów gnących metodą superpozycji wymaga precyzji i staranności, jednak pozwala na uzyskanie szczegółowej wizualizacji reakcji belki na obciążenia oraz umożliwia lepsze zrozumienie jej zachowania.